Diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się kierowana jest do dzieci i młodzieży doświadczającej niepowodzeń szkolnych. Obejmuje diagnozę ogólnego funkcjonowania umysłowego dziecka, poziom rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich integracji.

Różnicuje dzieci i młodzież z:

  • upośledzeniem umysłowym
  • niższymi niż przeciętne możliwościami intelektualnymi
  • specyficznymi trudnościami w uczeniu się pod postacią: dysleksji (specyficzne trudności w uczeniu się umiejętności czytania), dysgrafii (specyficzne trudności w uczeniu się umiejętności pisania poprawnego pod względem graficznym), dysortografii (specyficzne trudności w uczeniu się umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznym), dyskalkulii (specyficzne trudności w uczeniu się umiejętności liczenia).

Uwzględnia również inne czynniki mające wpływ na naukę (stan emocjonalny, funkcjonowanie społeczne, sytuacja rodzinna, inne problemy rozwojowe).

Pomaga w określeniu aktualnych potrzeb dziecka na terenie domu oraz szkoły, wskazuje kierunek oddziaływań psycho-pedagogicznych mających na celu usunięcie źródła niepowodzeń szkolnych lub zapobiegających ich pogłębianiu się.

W ośrodku nie ma możliwości uzyskania opinii i orzeczeń na potrzeby szkół i placówek oświatowych uprawniających do korzystania z określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej , dostosowania wymagań egzaminacyjnych i edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, wyboru formy kształcenia

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania