psychotesty dla każdego

Pracownia oferuje badania psychotechniczne z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy.Jest uprawniona do badania psychotechnicznego kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychotechnicznego operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjno-budowlanych, badania psychotechnicznego osób pracujących na wysokości.Funkcjonuje na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zezwolenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie.

Dzięki wyposażeniu w odpowiednie metody, narzędzia i aparaturę umożliwia ocenę:

  • sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych
  • temperamentu i osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz dojrzałości społecznej
  • sprawności psychomotorycznej, w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz w miarę potrzeb: czasu reakcji, spostrzegania i różnicowania prędkości, wrażliwości na olśnienie, widzenia w mroku, widzenia głębi i spostrzegania odległości, sprawności zmysłu równowagi

Badania psychotechniczne mogą mieć charakter:

  • wstępny (dotyczą osób ubiegających się o pozwolenie na prowadzenie określonych pojazdów lub wykonywanie określonych zawodów)
  • okresowy (dotyczą osób prowadzących już określone pojazdy lub wykonujących określone zawody)
  • kontrolny (dotyczą osób, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami, osób którym zatrzymano prawo jazdy, osób skierowanych na badanie przez lekarza medycyny pracy lub pracodawcę)

 

Psychotesty dla kierowców i nie tylko:

Psychologia transportu
kierowcy zawodowi, kierowcy amatorzy oraz kandydaci na kierowcę w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
kierujący tramwajem
kierowcy taksówek
instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy oraz kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
kierowcy skierowani przez policję lub wydział komunikacji w związku z:
- przekroczeniem limitu punktów karnych
- jazdę pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
- sprawców wypadków drogowych, w których są zabici lub ranni
- popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
kierowcy ubiegający się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami
osoba skierowane na badanie przez lekarza medycyny pracy lub pracodawcę
kierowcy lub kandydaci na kierowców do sportów wyścigowych
Służba medycyny pracy
kierowcy samochodów służbowych (prawo jazdy kat. B)
operatorzy maszyn inżynieryjno-budowlanych ,np.
- wózków widłowych
- suwnic
- żurawi
- dźwigów
- podestów ruchomych
- sprzętu terminalowego
- koparek
- ładowarek
- spycharek
- walców drogowych
wykonujący prace na wysokościach:
- do 3 metrów
- powyżej 3 metrów
pracujący w zawodach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania