Diagnoza seksuologiczna

 1. Diagnoza seksuologiczna obejmuje od jednego do trzech spotkań, podczas których:
  • – zbierany jest wywiad od osoby zgłaszającej problem
  • – w razie potrzeby przeprowadzane jest badanie kwestionariuszowe
  • – omawiany i wyjaśniany jest problem natury seksuologicznej
  • – przestawiane są możliwe, dostępne rozwiązania problemu (ze wskazaniem najbardziej skutecznych form pomocy)
  • – w przypadku osób decydujących się na podjecie pomocy seksuologicznej – ustalane są cele i zasady terapii.
 2. W przypadku diagnozy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży badanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicem/opiekunem prawnym i przebiega zasadniczo analogicznie do diagnozy psychologicznej
 3. Informacje zgromadzone w trackie procesu diagnostycznego są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

Terapia seksuologiczna

 1. Terapia seksuologiczna przybiera najczęściej postać długoterminową (kilkanaście-kilkadziesiąt spotkań). Może również przybrać formę doraźnego wsparcia dla osób przeżywających przemijające trudności w życiu seksualnym.
 2. Celem spotkań jest nazwanie istoty zgłaszanego problemu, ustalenie i wdrożenie procedur pomagania stosownie do wieku osoby zgłaszającej się po pomoc i natury problemu.
 3. Terapia seksuologiczna poprzedzona jest diagnozą seksuologiczną, która ma na celu określenie, na czym polega problem klienta oraz jaka forma pomocy będzie dla niego najbardziej odpowiednia.
 4. Czas trwania jednego spotkania to 55 min.
 5. Warunkiem udziału w spotkaniach jest zaakceptowanie warunków kontraktu terapeutycznego.
 6. Na wniosek klienta (w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekuna prawnego) istnieje możliwość wydania pisemnego zaświadczenia o udzielonej pomocy psychologicznej (np. realizowanych celach, wnioskach, zaleceniach do dalszej pracy).
 7. Terapia seksuologiczna odbywa się na terenie Ośrodka.
 8. Ośrodek może udostępnić na prośbę klienta wykaz placówek specjalistycznych pomocnych w rozpoznaniu i rozwiązaniu jego problemu.
 9. Informacje zgromadzone w trackie udzielania pomocy psychologicznej są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
Więcej informacji na temat ochrony informacji znajduje się w zakładce Zasady zachowania poufności