Diagnoza

 1. Badanie psychologiczne polega na wykonaniu serii zadań. Niektóre z zadań nawiązują do czynności typowo szkolnych (czytanie, odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zadań), inne mają charakter bardziej swobodny (rysunkowy, zabawowy, konstrukcyjny).
 2. Badanie zawsze poprzedzone jest wywiadem z osobą badaną. W przypadku dzieci badanie poprzedza wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym oraz rozmowa z dzieckiem.
 3. Badanie ma charakter indywidualny. W przypadku małych dzieci oraz dzieci z utrudnionym kontaktem badanie odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Czas trwania procesu diagnostycznego zależy od zakresu diagnozy, wieku osoby badanej i jej indywidualnych możliwości, warunków organizacyjnych. Jedno spotkanie diagnostyczne trwa ok. 1 godziny. Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie z osobą badaną lub jej opiekunem.
 5. Integralną częścią diagnozy jest omówienie wyników badania, przekazanie wniosków z diagnozy i ewentualnych zaleceń.
 6. Na wniosek osoby badanej (w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekuna prawnego) istnieje możliwość wydania pisemnej opinii psychologicznej w oparciu o informacje z przeprowadzonej diagnozy.
 7. Za zgodą rodzica/opiekuna prawnego diagnoza psychologiczna może zostać rozszerzona o informacje z innych źródeł (opinia z przedszkola/szkoły, obserwacja w środowisku, nagrania audio-video wykonane w domu).
 8. Ośrodek nie jest placówką oświatową ani medyczną. W ośrodku nie ma możliwości uzyskania opinii na potrzeby szkoły lub przedszkola (np. w sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, dostosowania warunków i formy sprawdzianu i egzaminów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 9. Opinie wydane w Ośrodku mogą być wykorzystywane jako pomocnicze w diagnozie w placówkach specjalistycznych, np. poradniach autyzmu, gabinetach neurologicznych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itp. Mogą przyspieszać odbywający się tam proces diagnostyczny, a tym samym ułatwiać uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do korzystania z określonych form pomocy i leczenia.
 10. Diagnoza odbywa się na terenie Ośrodka. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wizyty domowej.
 11. Ośrodek może udostępnić na prośbę klienta wykaz innych placówek specjalistycznych pomocnych w rozpoznaniu lub rozwiązaniu zgłaszanego przez niego problemu.
 12. Informacje zgromadzone w trackie procesu diagnostycznego są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

Pomoc psychologiczna

 1. Pomoc psychologiczna odbywa się w formie kilku – kilkunastu spotkań (niekiedy dłużej – w zależności od rodzaju problemu, okoliczności jemu towarzyszących itp.).
 2. Celem spotkań jest nazwanie istoty zgłaszanego problemu oraz poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Podczas spotkań wykorzystywane są różne strategie i techniki pomagania dostosowane do wieku osoby zgłaszającej się po pomoc i natury problemu (od zabawowych w przypadku małych dzieci, do typowo słownych polegających na rozmowie w przypadku osób dorosłych).
 3. Właściwa pomoc psychologiczna poprzedzona jest wstępną konsultacją (1-2 spotkania), która ma na celu określenie, na czym polega problem klienta oraz jaka forma pomocy będzie dla niego najbardziej odpowiednia.
 4. Czas trwania jednego spotkania to 55 min.
 5. Warunkiem udziału w spotkaniach jest zaakceptowanie warunków kontraktu terapeutycznego.
 6. Na wniosek klienta (w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekuna prawnego) istnieje możliwość wydania pisemnego zaświadczenia o udzielonej pomocy psychologicznej (np. realizowanych celach, wnioskach, zaleceniach do dalszej pracy).
 7. Pomoc psychologiczna odbywa się na terenie Ośrodka. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wizyty domowej.
 8. Ośrodek może udostępnić na prośbę klienta wykaz placówek specjalistycznych pomocnych w rozpoznaniu i rozwiązaniu jego problemu.
 9. Informacje zgromadzone w trackie udzielania pomocy psychologicznej są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
Więcej informacji na temat ochrony informacji znajduje się w zakładce Zasady zachowania poufności