Dokumentacja psychologiczna przechowywana w Ośrodku oraz informacje zgromadzone w trackie procesu diagnostyczno-terapeutycznego są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.Wyjątek stanowią: zagrożenie życia lub zdrowia klienta bądź innych osób z jego otoczenia, narażenie na przemoc, w przypadku badań psychotechnicznych – badanie odwoławcze.Za pisemną zgodą klienta istnieje możliwość:

  • sporządzenia pisemnej opinii psychologicznej w oparciu o informacje z przeprowadzonej diagnozy
  • sporządzenia pisemnego zaświadczenia o udzielonej pomocy psychologicznej
  • włączenia do procesu diagnostycznego lub terapeutycznego osób trzecich (inny członek rodziny, nauczyciel, dodatkowy specjalista itp.)
  • wykorzystania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym specjalistycznej aparatury (np. kamery, lustra fenickiego)