Zaburzenia rozwojowe to grupa zaburzeń, które pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i niosą ze sobą zakłócenia rozwoju w wielu sferach (np. poznawczej, emocjonalno-społecznej, komunikacyjnej, percepcyjno-motorycznej). Utrudniają one dziecku osiąganie kolejnych etapów rozwojowych, uruchamiają nieprawidłowe mechanizmy radzenia sobie, niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie dziecka w sytuacjach codziennych oraz na życie rodzinne.

Odpowiednio wczesne wykrycie opóźnień rozwojowych oraz wdrożenie odpowiedniego planu terapii może:

 • przyczynić się do uruchomienia prawidłowych ścieżek rozwojowych
 • zapobiec pogłębianiu się deficytów w rozwoju
 • wypracować adaptacyjne sposoby radzenia sobie z trudnościami
 • zoptymalizować funkcjonowanie dziecka w otoczeniu.

Terapia zaburzeń rozwojowych polega na spotkaniach specjalisty-psychologa z dzieckiem. Ich celem jest terapia dziecka przez zabawę. W niektórych przypadkach zajęcia mają charakter grupowy (np. zajęcia w małej 2-4-osobwowej grupie służące rozwijaniu umiejętności społecznych).

W terapii mogą być wykorzystywane są różne techniki i metody (w zależności od potrzeb, wieku dziecka):

 • elementy TEACCH
 • plany aktywności
 • metody rozwijania teorii umysłu
 • elementy treningu umiejętności społecznych
 • Programy aktywności Knill’ów
 • elementy Ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • elementy Metody Dobrego Startu
 • elementy Metody Krakowskiej
 • techniki relaksacyjne
 • elementy terapii behawioralnej
 • techniki wykorzystywane w terapii poznawczo-behawioralnej
 • elementy terapii niedyrektywnej
 • trening umiejętności wykonawczych
 • treningi samodzielności

Plan terapii dostosowywany jest do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego rodziny. Zawiera również zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Terapia kierowana jest do:

 • dzieci z autyzmem
 • dzieci zespołem Aspergera
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub opóźnionym rozjem psychoruchowym
 • dzieci impulsywnych, nadruchliwych, z trudnościami w koncentracji uwagi

Rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach razem z dzieckiem (uczestniczy tylko jeden rodzic). W sytuacji kiedy obecność rodzica wpływa negatywnie na jakość terapii, specjalista może prosić rodzica o opuszczenie sali.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące przebiegu diagnozy znajdują się w zakładce Przebieg badania