Odbyte kursy, szkolenia:

Psychologia transportu:

 • studia podyplomowe: Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – SWPS Warszawa (206 godzin)

Psychologia sądowa:

 • Kurs dla psychologów biegłych sądowych (126 godzin)
 • Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw – teoria i praktyka (15 godzin)

Wczesne wspomaganie rozwoju – wczesna interwencja:

 • studia podyplomowe: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – APS Warszawa (540 godzin)
 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0 – 3 lat (16 godzin)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (25 godzin)
 • Model INSITE – Model Wczesnej Interwencji przeprowadzonej w domu (46 godzin)

Spektrum autyzmu – autyzm i zespół Aspergera:

 • szkolnie kompleksowe: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie – Fundacja SYNAPSIS Warszawa (190 godzin)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II (36 godzin)
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania (32 godziny)
 • Czym jest sukces w terapii dziecka ze spektrum autyzmu? – warsztat szkoleniowy (2 godziny)
 • Diagnoza dziecka pod kątem całościowego zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu (15 godzin)
 • Zespół Aspergera. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych (8 godzin)
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (14 godzin)
 • Terapia behawioralna osób z autyzmem – III stopnie (45 godzin)

Neuropsychologia – praca psychologiczna z chorymi somatycznie:

 • Metody oceny neuropsychologicznej – specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych (27 godzin)
 • Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych – systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne (25 godzin)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń wzrokowo-przestrzennych – rodzaje zaburzeń, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne (25 godzin)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi – diagnoza i możliwości terapeutyczne (25 godzin)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji (10 godzin)
 • Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych (20 godzin)
 • Zmiany osobowości i zaburzenia emocjonalno-afektywne u osób z uszkodzeniem mózgu: przyczyny, charakterystyka kliniczna, interwencje terapeutyczne (20 godzin)
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych z perspektywy neuropsychologii klinicznej w wybranych schorzeniach neurologicznych i internistycznych (20 godzin)
 • Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (25 godzin)
 • Skala Adenbrooke’s Cognitive Examination – III (ACE-III) w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych – warsztat szkoleniowy (2 godziny)

Kryzys psychologiczny – interwencja kryzysowa:

 • Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie (30 godzin)
 • Zagrożenia samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych (30 godzin)
 • Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-terapeutycznych w celu zapobiegania zamachom samobójczym młodzieży szkolnej (16 godzin)

Seksualność – rozwój psychoseksualny:

 • studia podyplomowe: Seksuologia kliniczna – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS (350 godzin)
 • Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny (16 godzin)
 • Rozpoznawanie, zapobieganie i formy pomocy dzieciom doznającym przemocy seksualnej (20 godzin)
 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie (6 godzin)

Praca z ciałem:

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – warsztat I. stopnia (25 godzin)
 • Trening Autogenny Schultza (30 godzin)
 • Choreoterapia (60 godzin)
 • Dziecięcy Masaż Shantala wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (32 godziny)
 • Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności (16 godzin)

Inne metody pracy z dziećmi:

 • studia podyplomowe: Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – UW-M Olsztyn (360 godzin)
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą (33 godziny)
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie (16 godzin)
 • Trening pewności siebie. Program wsparcia dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej (18 godzin)
 • Szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach: „Dam radę” oraz „Jestem z ciebie dumny” (30 godzin)
 • Myślenie wizualne dla trenerów (8 godzin)

Doskonalenie kompetencji rodzicielskich – praca z rodzicami:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I (40 godzin)
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II (40 godzin)
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III (40 godzin)
 • Być mamą (30 godzin)

Diagnoza psychologiczna – metody diagnozy:

 • Doskonalenie warsztatu diagnostycznego psychologów i pedagogów. Nowa metoda – zestaw kwestionariuszy do badania przystosowania społecznego uczniów w klasie szkolnej „Klasa wobec mnie”, „Ja wobec klasy” (6 godzin)
 • Zastosowania Międzynarodowej Skali Wykonaniowej Leitera w diagnozowaniu sprawności umysłowej dzieci
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – diagnoza (8 godzin)
 • Stosowanie baterii testów do diagnozy dysleksji przeznaczonej dla uczniów klas III i V szkoły podstawowej
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich (5 godzin)
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich (4 godziny)
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia (8 godzin)
 • Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno-terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL – stopień II
 • Ocena i obliczenie wyników Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P (7 godzin)
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (4 godziny)

Konferencje naukowe:

 • październik 2004 r. – 14th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków
 • listopad 2004 r. – „Powiedz komuś!” Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym?, Warszawa
 • kwiecień 2005 r. – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka, Konstancin-Jeziorna
 • październik 2006 r. – II Kongres Onkologii Polskiej, Poznań – prezentacja plakatowa: Katarzyna Szerwińska, Marzena Samardakiewicz „Ból w doświadczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi”
 • listopad 2006 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, Lublin – prezentacja plakatowa: Katarzyna Szerwińska, Marzena Samardakiewicz „Etap leczenia a zmiany w percepcji bólu u dzieci”
 • maj 2007 r. – Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Warszawa
 • listopad 2010 r. – Rehabilitacja po udarze mózgu – najnowsze osiągnięcia, Warszawa
 • październik 2014 r. – Diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi. – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą i genetykiem, Gdańsk
 • marzec 2014 r. – Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania. Problemu gotowości szkolnej dzieci, MENiS Gdańsk
 • listopad 2014 r. – Zrozumieć autyzm, Toruń